การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2011

70

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

47

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

70

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

7

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 45
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506314 ชื่อวิชา Veterinary Physiology IV,4 ก.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Microbiology I,11 ก.ค. 2011 - 15 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,27 ธ.ค. 2011 - 27 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Understaing the bloos results: a must for every clinicians,10 พ.ค. 2011 - 10 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506597 ชื่อวิชา Seminar,4 ส.ค. 2011 - 4 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,10 ส.ค. 2011 - 11 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Upland Project, Chaingmai University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :How to use Ucinet software.,21 เม.ย. 2011 - 22 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Large Animals,3 พ.ค. 2011 - 23 ก.พ. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of modified-live NS1 deleted avian influenza virus vaccine using mouse model แหล่งทุน :วช,30 พ.ค. 2011 - 30 พ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600325 ชื่อวิชา Microbiology in Food & Animal Products,30 พ.ค. 2011 - 20 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506597 ชื่อวิชา Seminar,4 ส.ค. 2011 - 4 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในหัวใจกระต่าย แหล่งทุน :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,1 มี.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600498 ชื่อวิชา Special Problem,25 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกและพิสูจน์เอกลักษณ์แบคทีเรียกรดแลคติกอาหารหมักและจากสุกรที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย แหล่งทุน :คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,25 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600329 ชื่อวิชา Applied Bioinformatics for Animal Diseases,22 ธ.ค. 2011 - 10 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600498 ชื่อวิชา Special Problem,14 พ.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600329 ชื่อวิชา Applied Bioinformatics for Animal Diseases,22 ธ.ค. 2011 - 10 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Screening and Identification of Lactic acid Bacteria from Fermented Foods and Swine Origin for Anti แหล่งทุน :คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,25 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506597 ชื่อวิชา Seminar,4 ส.ค. 2011 - 4 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจหา และศึกษารูปแบบของยีน van ในแบคทีเรียจีนัส Enterococcus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกร แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกและพิสูจน์เอกลักษณ์แบคทีเรียกรดแลคติกอาหารหมักและจากสุกรที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย แหล่งทุน :คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,25 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600323 ชื่อวิชา Virology in Veterinary Technology,11 ส.ค. 2011 - 18 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32,15 ธ.ค. 2011 - 15 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32,22 ธ.ค. 2011 - 22 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508598 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2011 - 30 ต.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01501221 ชื่อวิชา Veterinary Histology I,21 ก.ย. 2011 - 21 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 1st Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction” and “Joint Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction and Society for Reproduction and Development”,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 1st Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction” and “Joint Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction and Society for Reproduction and Development”,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of modified-live NS1 deleted avian influenza virus vaccine using mouse mode แหล่งทุน : วช,30 พ.ค. 2011 - 30 พ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,1 มิ.ย. 2011 - 31 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,30 มิ.ย. 2011 - 14 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Understaing the blood results: a must for every clinicians,10 พ.ค. 2011 - 10 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004533 ชื่อวิชา Insect Vector Control,1 ธ.ค. 2011 - 16 ม.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetic Engineering,1 ม.ค. 2011 - 31 ม.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502412 ชื่อวิชา Bovine Medicine & Surgery,9 ม.ค. 2011 - 25 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 1st Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction” and “Joint Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction and Society for Reproduction and Development,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,3 ม.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002341 ชื่อวิชา Introductory Physiology of Domestic Animals,4 ก.ค. 2011 - 10 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504411 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Pathology,8 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506314 ชื่อวิชา Veterinary Physiology IV,1 ส.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502576 ชื่อวิชา Evidence-Based Veterinary Medicine,15 พ.ย. 2011 - 6 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Joint Symposium of Thai and Japanese Societies for Animal Reproduction 2011 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Application of DNA Fingerprint for Veterinary Medicine,29 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามหลังการปล่อยละมั่ง เนื้อทราย และกวางป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Korean Academy of Science and Technology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 13th KAST International Symposium: National Strategies to Zoonosis Control and Food Safety,28 ต.ค. 2011 - 28 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก แหล่งทุน :เงินรายได้คณะ และเงินรายได้ส่วนกลาง มก.,1 มิ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 16
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์ ผ่านนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ,29 ม.ค. 2011 - 29 ม.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :J of Veterinary Medical Science, Sakuma M, Nishio T, Nakanishi N et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในงานวิจัยเรื่อง A case of Iriomote cat (Prionailurus bengalensis iriomotensis) with hepatozoon felis parasitemia,1 ต.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :De Bortoli, C.P. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Molecular cahracterization of Hepatozoon sp. in cats from Sau Luis Island, Maranhao, Northeastern Brazil ,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.พ. 2016
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงโดย 1. ?zparlak, H., ?elik, I., Sur, E., ?zaydin T. and Arslan, A. 2011. A study of peripheral blood in hedgehogs in Turkey. Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 42(3): 392-398. 2. Cabagna Zenklusen, M.C., Lajmanovich, R.C., Attademo, A.M., Peltzer, P.M., Junges, C.M., Biancucci, G.F. and Bass?, A. 2011. Hematology and blood cell cytochemistry of Rhinella fernandezae (Amphibia: Anura) from Espinal and Delta-Islands of Paran? River, Argentina. Revista de Biologia Tropical. 59 (1):,1 มี.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :J of Veterinary Medical Science, Sakuma M, Nishio T, Nakanishi N et al. การใช้ประโยชน์ :A case of iriomote cat (Prionailurus bengalensis iriomotensis) with hepatozoon felis parasitemia,1 ต.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการรักษา malocclusion ในกระต่าย,3 ม.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การใช้ประโยชน์ :หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และหน่วยรังสีวินิจฉัย,3 ม.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือ Schalm's Veterinary Hematology 2010 การใช้ประโยชน์ :เขียนในบทที่ 127 เรื่อง Hematology of Reptiles โดย Amando R. Irizarry Rovira หน้า 1004-1011,3 ม.ค. 2011 - 29 มี.ค. 2014
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Stacy, N.I., Allenman, A.R. Sayler, K.A. การใช้ประโยชน์ :นำไปเขียนเรื่อง Diagnostic Hematology of Reptiles,8 ม.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2016
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Chunsue, N. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Hematology and clinical chemistry of adult yellow-headed temple turtle (Hieremys annnandalii) in Thailand,1 มิ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Scheelings, T.F., Jessop, T.S. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Influence of captive method, habitat quality and individual traits on blood parameters of free-ranging lace monitors (Varanus varius),1 ก.ย. 2011 - 1 ก.พ. 2016
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Ozpariak, H. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง A study of peripheral blood in hedgehogs in Turkey,1 ก.ย. 2011 - 1 ก.พ. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Narkkong, N.A. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Morphology and morphometrics of hematological cells from eastern sarus crane, Grus antigonesharpi,1 ก.ค. 2011 - 1 ก.พ. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Italian Journal of Zoology การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Leukocyte diffential counts and morphology from twelve European lizards เขียนโดย R. Sacchi, S. Scali, V. Cavirani et al.,20 เม.ย. 2011 - 31 ธ.ค. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Comparative Clinical Pathology การใช้ประโยชน์ :อ้างองในงานวิจัยเรื่อง Characterisation ot blood cells in jungle cats, Felis chaus (Carnivora, Felidae),1 ก.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำผลการศึกษาไปใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตน้ำนมโค,30 พ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2012