Conference

The Second Congress of the Asian Association of Veterinary Anatomists
นานาชาติ
12 - 14 กันยายน 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Asian Association of Veterinary Anatomists ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Second Congress of the Asian Association of Veterinary Anatomists,12 ก.ย. 2007 - 14 ก.ย. 2007