การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 1999

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1999

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1999

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1999

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1999

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1999

0

Award

รางวัล ปี 1999

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโคและการบริการปราบ ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโคและการบริการปราบ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง ในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (บสศ. 34) ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด