การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2015

101

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

71

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

73

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 50
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508545 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Immunology,24 มี.ค. 2015 - 24 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ม.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507512 ชื่อวิชา Small Animal Medicine and Surgery VI,17 ส.ค. 2015 - 28 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ม.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510511 ชื่อวิชา Law in Veterinary Medicine & Environ.Protec.,29 ม.ค. 2015 - 7 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,10 มี.ค. 2015 - 10 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,10 มี.ค. 2015 - 10 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,10 มี.ค. 2015 - 10 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,10 มี.ค. 2015 - 10 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Anatomy Association of Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Structure of the Small Intestine in Piglet Infected with Porcine Epidemic Diarrhea Virus,24 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,11 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 38th Anatomy Association of Thailand (AAT) Annual Conference,24 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 38th Anatomy Association of Thailand (AAT) Annual Conference,24 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002561 ชื่อวิชา Advanced Meat Science,24 ส.ค. 2015 - 1 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN titer แหล่งทุน :ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Tracking swine influenza virus in Thailand by genetic engineering and bioinformatics,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,11 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Tracking swine influenza virus in Thailand by genetic engineering and bioinformatics,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer แหล่งทุน : บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Tracking swine influenza virus in Thailand by genetic engineering and bioinformatics,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Large Animals,5 ม.ค. 2015 - 6 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01501593 ชื่อวิชา Research Tech.in Veter.Microanatomic.Science,6 ก.ค. 2015 - 30 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,11 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,3 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตีพิมพ์ Kasetsart J. (Nat. Sci.). ,2 พ.ย. 2015 - 2 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,3 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,3 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,7 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,7 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,3 ส.ค. 2015 - 23 ธ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01542599 ชื่อวิชา Thesis,3 ส.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Immunolocalization of keratin, filaggrin and desmosomal proteins in pemphigus foliaceus and pan-epidrmal pustular pemphigus,12 ธ.ค. 2015 - 12 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002561 ชื่อวิชา Advanced Meat Science,14 ธ.ค. 2015 - 28 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508545 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Immunology,27 ม.ค. 2015 - 27 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทันโรค ทันเหตุการณ์ กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 14 ทีมวิชาการ "หมอหมู" เกษตรศาสตร์,7 ธ.ค. 2015 - 7 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01501593 ชื่อวิชา Research Tech.in Veter.Microanatomic.Science,8 มิ.ย. 2015 - 2 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 6
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Raffles Bulletin of Zoology การใช้ประโยชน์ :บทความได้รับการอ้างอิงในบทนำ และการอภิปรายสรุป ในงานวิจัย เรื่อง First investigation on the diet of the eastern grass owl during nesting period in Thailand 2015. vol. 63 pages 27-32,17 ก.พ. 2015 - 19 ก.พ. 2020
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Reptile Hematology. Clinics in Laboratory Medicine การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงใน Sykes, J.M. and Klaphake, E. 2015. Reptile Hematology. Clinics in Laboratory Medicine. 35(3): 661-680.,1 เม.ย. 2015 - 4 เม.ย. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Reptile Hematology. Veterinary Clinics of North America - Exotic Animal Practice. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงใน Sykes, J.M. and Klaphake, E. 2015. Reptile Hematology. Veterinary Clinics of North America - Exotic Animal Practice. 18(1): 63-82.,2 มี.ค. 2015 - 19 เม.ย. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Veterinary Clinical Pathology การใช้ประโยชน์ :Stacy, N.I. and Raskin, R.E. 2015. Reptilian eosinophils: Beauty and diversity by light microscopy. Veterinary Clinical Pathology. 44(2): 177-178.,1 ม.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2015
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Comparative Clinical Pathology การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่องOzzetti, P.A. Cavlac, C.L. and Sano-Martins I.S. 2015. Hematological reference values of the snakes Oxyrhopus guibei and Xenodon neuweidii (Serpents: Dipsadidae). Comparative Clinical Pathology. 24(1):101-108.,1 ม.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2015
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Upsala University, Sweden การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงใน Luden, J.F. 2015. Serum amyloid A as possible marker of Health and diseases in non-domesticated mammals: A retrospective pilot study of SAA levels in dolphins, elephants and tapirs at Kolm?rden Wildlife Park. Doctoral degree project within the Veterinary Medicine Programme, Uppsala University, Sweden.,1 เม.ย. 2015 - 23 ธ.ค. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด