Trademark

Article
วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน
Proprietor
Kasetsart University
License ID
-
Class
ชาติ
Grant Date
18 สิงหาคม 2003
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หุ่นจำลองจากยางพารา,4 พ.ย. 2012 - 4 พ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หุ่นจำลองจากยางพารา แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 501511 ชื่อวิชา Canine Anatomy,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานศึกษาต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ :สร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา สนับสนุนการเรียนการสอน เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เป็นสินค้าจำหน่ายได้ ส่งออกได้,1 ม.ค. 2007 - 15 ก.พ. 2013
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานศึกษาต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ :เพื่อการเรียนการสอนวิชา สุขศึกษา พละศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป,1 ม.ค. 2007 - 15 ก.พ. 2013