การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2019

112

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

114

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

5

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 19
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01530573 ชื่อวิชา Veterinary Community Medicine,15 ก.ค. 2019 - 20 ก.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01530411 ชื่อวิชา Veterinary Public Health and Quality Assurance,10 ต.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Biologics for Prevention and Control of Infectious Diseases in Animals แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.),1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2022
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554697 ชื่อวิชา Seminar,12 ส.ค. 2019 - 19 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,2 ธ.ค. 2019 - 30 พ.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ (2562) แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.),1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2022
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสีตว์ แหล่งทุน :หน่วยงานรัฐ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช,1 พ.ย. 2019 - 31 ธ.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Supporting sustainable aquaculture in Zambia by improving biosecurity an aquatic animal health management,11 ต.ค. 2019 - 17 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508597 ชื่อวิชา Seminar,22 ก.ค. 2019 - 22 ก.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Supporting sustainable aquaculture in Zambia by improving biosecurity an aquatic animal health management,11 ต.ค. 2019 - 17 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Supporting sustainable aquaculture in Zambia by improving biosecurity an aquatic animal health management,11 ต.ค. 2019 - 17 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asian Food and Feed Insect Association ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Crickets and BSFL: R&D to fly the industry,31 พ.ค. 2019 - 31 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Supporting sustainable aquaculture in Zambia by improving biosecurity an aquatic animal health management,11 ต.ค. 2019 - 17 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508597 ชื่อวิชา Seminar,22 ก.ค. 2019 - 22 ก.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Biologics for Prevention and Control of Infectious Diseases in Animals แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.),1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2022
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508597 ชื่อวิชา Seminar,22 ก.ค. 2019 - 22 ก.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Supporting sustainable aquaculture in Zambia by improving biosecurity an aquatic animal health management,11 ต.ค. 2019 - 17 ต.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 3
2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :๊ืUnited States Department of Agriculture (USDA) การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงของหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา ,13 มิ.ย. 2019 - 13 มิ.ย. 2019
2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) การใช้ประโยชน์ :การจัดคอร์สอบรมนานาชาติ Supporting sustainable aquaculture in Zambia by improving biosecurity an aquatic animal health management 11-17 October 2019 Lusaka Zambia,11 ต.ค. 2019 - 17 ต.ค. 2019
2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :๊ืUnited States Department of Agriculture (USDA) การใช้ประโยชน์ :เอกสารทางวิชาการ United States Department of Agriculture (USDA),19 มิ.ย. 2019 - 19 มิ.ย. 2019

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(Thailand One Health University Network:THOHUN) ในฐานะเครือข่ายได้นำความรู้และกิจกรรมเข้าไปร่วมการนำเสนอและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใด้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านการมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพของประเทศต่อไป,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลานิลของประเทศไทย,1 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำใส ฟาร์ม จำกัด การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลอดโรคไวรัส TiLV,1 ม.ค. 2019 - 31 ส.ค. 2020

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด