การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2005

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 5
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เนื้อหาในบทที่ 24 ในหนังสือโลหิตวิทยทางสัตวแพทย์ 2548 เฉลียว ศาลากิจ หน้า 27273-274,29 ก.ค. 2005 - 19 ต.ค. 2010
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เนื้อหาในในหนังสือโลหิตวิทยทางสัตวแพทย์ 2548 เฉลียว ศาลากิจ ISBN 974-537-740-6 หน้า 267-271,29 ก.ค. 2005 - 31 ต.ค. 2010
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เขียนบทที่ 14 การแปลผลเม็ดเลือดขาวในห้องปฏิบัติการ,21 ก.ค. 2005 - 31 ธ.ค. 2021
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เขียน บทที่ 4 การแปลผลเม็ดเลือดแดงทางห้องปฏิบัติการ และบทที่ 14 การประเมินเม็ดเลือดขาวทางห้องปฏิบัติการ,21 ก.ค. 2005 - 31 ธ.ค. 2021
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์ การใช้ประโยชน์ :เขียนบทที่ 27 เรื่องโลหิตวิทยาในกวางรูซา,1 ก.ค. 2005 - 1 ก.พ. 2017

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด