การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2014

94

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

72

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 46
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,1 ส.ค. 2014 - 12 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นสอง,3 พ.ค. 2014 - 3 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย แหล่งทุน :กองทุนฮูเวฟาร์มา,1 ก.ย. 2014 - 31 ส.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระดับตะกั่วในเลือดของนกล่าเหยื่อในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,7 ส.ค. 2014 - 18 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502513 ชื่อวิชา Bovine Production Medicine I,6 พ.ย. 2014 - 28 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,5 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ยาต้านจุลชีพในสุกร,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508513 ชื่อวิชา Bacteria-host Interac.& Disease Prevention,1 ก.ย. 2014 - 5 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508513 ชื่อวิชา Bacteria-host Interac.& Disease Prevention,15 ก.ย. 2014 - 19 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Microbiology I,27 ต.ค. 2014 - 31 ต.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600328 ชื่อวิชา Mycotoxin Related Animal Health,28 ส.ค. 2014 - 28 ส.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการเลือกใช้ยาต้านแบคทีเรียสำหรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ”,1 ธ.ค. 2014 - 4 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตร “การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ”,22 ธ.ค. 2014 - 25 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขยายตัวของสวนยางพาราและการเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดต่อที่นำโดยพาหะในภาคตะวันออกของประเทศไท แหล่งทุน :IDRC/FBLI,1 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510411 ชื่อวิชา Veterinary Public Health,10 ต.ค. 2014 - 10 ต.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525526 ชื่อวิชา Environmental Toxicology in Vet. Medicine,4 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of Animal Clinical Pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of Animal Clinical Pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of animal Clinical Pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of Animal Clinical Pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of Animal Clinical Pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of animal Clinical Pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระดับตะกั่วในเลือดของนกล่าเหยื่อในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of Animal Clinical Pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ScFv และนาโนบอดีมนุษย์ผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor แหล่งทุน :สกว,1 ก.ค. 2014 - 30 มิ.ย. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Society of Animal Clinical pathology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Frontiers of Veterinary Laboratory Medicine-Cutting edge and idea for the future -for inspiration and motivation,25 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฮูเวฟาร์มา ประเทศไทยจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำ ภาค 3,18 ส.ค. 2014 - 18 ส.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505698 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.พ. 2014 - 28 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510411 ชื่อวิชา Veterinary Public Health,16 ต.ค. 2014 - 16 ต.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานประชุมวิชาการนานาชาติ CUVC2014,13 พ.ค. 2014 - 14 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505698 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.พ. 2014 - 23 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600328 ชื่อวิชา Mycotoxin Related Animal Health,28 ส.ค. 2014 - 28 ส.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,1 ส.ค. 2014 - 27 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ,2 ม.ค. 2014 - 29 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ,2 ม.ค. 2014 - 29 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Immunohistochemistry of filaggrin and immunoglobulin expressions in pemphigus skin disease in dogs แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,30 พ.ย. 2014 - 28 ก.พ. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,30 พ.ย. 2014 - 30 เม.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,11 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลเบื้องต้นทางระบาดวิทยาของโรคสัตว์สู่คนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,21 พ.ย. 2014 - 30 เม.ย. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Indian Birds การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงข้อมูลในบทความทางวิชาการเกี่ยวกับอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย ในบทความเรื่อง On the vagrancy of the HImalayan Vulture Gyps Himalayensis to Southern India ในวารสาร Indian Birds vol.9 no.1 (Pub 17 January 2014) pages 19-22.,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฮูเวฟาร์มาประเทศไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลบางส่วนในบทความวิจัยนำเสนอในการคราวได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำภาค 3 ,18 ส.ค. 2014 - 18 ส.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :วินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยทีเข้ามารับการรักษา ที่โรงพยาลสัตว์ ,1 ก.ย. 2014 - 25 ก.ย. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด