การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2009

80

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

90

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

63

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

14

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 103
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 501511 ชื่อวิชา Canine Anatomy,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หุ่นจำลองจากยางพารา แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขึ้นรูปเม็ดอาหารด้วยความร้อนและความชื้น,6 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,29 ก.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 532511 ชื่อวิชา Small Animal Practice Management System,25 พ.ค. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Large Animals,6 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,6 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 มิ.ย. 2009 - 31 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,1 ก.ค. 2009 - 29 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01501591 ชื่อวิชา Research Techniques in Veterinary Anatomy,8 ก.ค. 2009 - 8 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อยและการรักษาทางเลือกด้วยสมุนไพร,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,2 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายให้แก่สัตวแพทย์และเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำ",10 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 19 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 532511 ชื่อวิชา Small Animal Practice Management System,25 พ.ค. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502513 ชื่อวิชา Bovine Production Medicine I,21 ก.ค. 2009 - 21 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,1 พ.ย. 2009 - 24 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Mona rice แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 มิ.ย. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,22 มิ.ย. 2009 - 10 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,8 มิ.ย. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าอบรมจากกรมปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจซากโคและกระบือ,8 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502513 ชื่อวิชา Bovine Production Medicine I,21 ก.ค. 2009 - 21 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด.,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502513 ชื่อวิชา Bovine Production Medicine I,21 ก.ค. 2009 - 21 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Research Methodology in Veterinary Epidemiology,12 พ.ค. 2009 - 14 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Asian Association of Veterinary Anatomists ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นำเสนอในการประชุม The 3rd Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists,4 พ.ย. 2009 - 6 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,6 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505511 ชื่อวิชา Veterinary Pharmaceutical Science I,15 มิ.ย. 2009 - 6 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,29 มิ.ย. 2009 - 13 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Asian Association of Veterinary Anatomists ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุม The 3rd Congress of The Asian Association of Veterinary Anatomists,4 พ.ย. 2009 - 23 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 2nd FASAVA and 35th VMLDAC 2009,3 พ.ย. 2009 - 5 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,1 ธ.ค. 2009 - 1 มี.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01503522 ชื่อวิชา Diseases of Swine II,2 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01503522 ชื่อวิชา Diseases of Swine II,2 พ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,1 ก.ย. 2009 - 30 พ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Integrative bacterial bioinformatic in agro-industry and health แหล่งทุน :the PHC Program in Higher Education and Research Year 2009-2010 referenced 20624 VK,1 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Integrative bacterial bioinformatic in agro-industry and health แหล่งทุน :PHC Program in Higher Education and Research Year 2009-2010 referenced 20624 VK,1 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ธ.ค. 2009 - 3 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002511 ชื่อวิชา Cellular Metabolism in Animal Production,7 ส.ค. 2009 - 7 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Large Animals,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506531 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Biochemistry,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502573 ชื่อวิชา Reproductive Technologies in Animals,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of modified-live NS1 deleted avian influenza virus vaccine using mouse model แหล่งทุน :วช,30 เม.ย. 2009 - 30 เม.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 532511 ชื่อวิชา Small Animal Practice Management System,25 พ.ค. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01501591 ชื่อวิชา Research Techniques in Veterinary Anatomy,8 ก.ค. 2009 - 8 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อยและการรักษาทางเลือกด้วยสมุนไพร,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of modified-live NS1deleted avian influenza virus vaccine using mouse model แหล่งทุน :วช,29 พ.ค. 2009 - 29 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,6 ก.ค. 2009 - 10 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Microbiology I,2 พ.ย. 2009 - 9 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,8 มิ.ย. 2009 - 29 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,1 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effect of naringenin on dispositions of deoxynivalenol in piglets แหล่งทุน :The University of Tokyo, Japan,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Monitoring and surveillance of swine influenza virus in Thailand in 2009 แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,15 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,15 มิ.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,8 มิ.ย. 2009 - 28 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509523 ชื่อวิชา Medical & Veterinary Ticks,29 มิ.ย. 2009 - 26 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509563 ชื่อวิชา Parasitic Zoonoses,8 มิ.ย. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วารสารเกษตรศาสตร์ Kasetsart Journal Natural Science vol. 42 no. 5 p. 76-82,27 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509563 ชื่อวิชา Parasitic Zoonoses,8 มิ.ย. 2009 - 26 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509531 ชื่อวิชา Molecular Veterinary Protozoology,15 มิ.ย. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506533 ชื่อวิชา Lab. in Advanced Veterinary Biochemistry,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,3 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตีพิมพ์ในวารสาร Kasetsart J (Nat.Sci.) 42: 83-87 (2008),27 ก.พ. 2009 - 27 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,8 มิ.ย. 2009 - 6 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,15 มิ.ย. 2009 - 13 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Peradeniya, Sri Lanka ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :EU-Asia Link Training Course on “Asian Elephant Breeding andHealth Management in South Asia”7-11 September 2009, Sri Lanka,7 ก.ย. 2009 - 11 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509563 ชื่อวิชา Parasitic Zoonoses,30 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,2 พ.ย. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,10 พ.ย. 2009 - 2 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509331 ชื่อวิชา Veterinary Protozoology,5 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509331 ชื่อวิชา Veterinary Protozoology,8 มิ.ย. 2009 - 26 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509563 ชื่อวิชา Parasitic Zoonoses,15 มิ.ย. 2009 - 19 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509531 ชื่อวิชา Molecular Veterinary Protozoology,8 มิ.ย. 2009 - 26 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มี.ค. 2009 - 17 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Peradeniya, Sri Lanka ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :EU-Asia Link Training Course on “Asian Elephant Breeding andHealth Management in South Asia”7-11 September 2009, Sri Lanka,7 ก.ย. 2009 - 11 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 501635 ชื่อวิชา Clinical Maternal-Fetal Interac. in Dom. Ani.,16 ม.ค. 2009 - 23 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,2 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2014
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Asian Association of Veterinary Anatomists ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นำเสนอในการประชุม The 3rd Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists,4 พ.ย. 2009 - 6 พ.ย. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รพ สัตว์ ม เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการเลือกยารักษา,1 ต.ค. 2009 - 8 ต.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รพ สัตว์ ม เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการรักษาสัตว์,1 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ค. 2011
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการรักษาการติดเชื้อเฉพาะที่ของกระดูก (osteomyelitis) และการติดเชื้อของโพรงกระดูกขากรรไกรเนื่องจากภาวะฟันไม่วบกัน (malocclusion) ในกระต่าย,1 มิ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เจ้าของฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บริษัท ขายยาและอาหารสัตว์ในประเทศและต่างประเทศ การใช้ประโยชน์ :ให้คำปรึกษา,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฟาร์มโคนมเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำวิธีการตรวจสารคีโตนไปใช้ในการจัดการสุขภาพโคนม,2 ก.พ. 2009 - 30 มิ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลจันจว้า การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลจากการบทความ นำไปเป็นหลักฐาน และองค์ความรู้ในการสร้างความตระหนักเรื่อง นกแสกทุ่งหญ้า ในชุมชน นำมาซึ่งการอนุรักษ์นกในธรรมชาติ ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง,1 ม.ค. 2009 - 30 ธ.ค. 2016
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยธนาคารเลือด ร.พ.สัตว์ มก. บางเขน การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลในการถ่ายเลือดสุนัข,10 มี.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการรักษาการติดเชื้อเฉพาะที่ ในหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และหน่วยศัลยกรรม,1 ก.ย. 2009 - 31 ม.ค. 2011
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มีการนำเอาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะไปใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยที่มีการติดเชื้อ โดยใช้ในหน่วยศัลยกรรม (นายสัตวแพทย์ สิรันดร์ ถึกอ่ำ) และหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ, สัตวแพทย์หญิงทิพาวดี เสียดขุนทด),1 พ.ค. 2009 - 30 พ.ย. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พัฒนาเป็นโลชั่นเช็ดผิวหนังสุนัขแมวที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อยีสต์,2 ต.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2010