การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2012

73

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 54
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หุ่นจำลองจากยางพารา,4 พ.ย. 2012 - 4 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507412 ชื่อวิชา Veterinary Radiology and Ultrasound,6 ก.ย. 2012 - 11 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508513 ชื่อวิชา Bacteria-host Interac.& Disease Prevention,20 พ.ย. 2012 - 20 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะร่วมกับเซลล์เยื่อหุ้มข้อชนิดปฐมภูมิ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยวิจัย,1 ส.ค. 2012 - 31 ก.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01501531 ชื่อวิชา Comparative Veterinary Prenatal Development,12 ม.ค. 2012 - 12 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Differential expression of cellular proteins in response to interferon gamma treatment in PK-15 cell แหล่งทุน :สกว และ สวพ,16 ก.ค. 2012 - 16 ม.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Differential expression of cellular proteins in response to interferon gamma treatment in PK-15 cell แหล่งทุน :สกว และ สวพ,16 ก.ค. 2012 - 16 ม.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,4 มิ.ย. 2012 - 5 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asian Raptor research and Conservation Network ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :7th Asian Raptor Symposium ,13 ม.ค. 2012 - 16 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asian Raptor research and COnservation Network ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :7th Asian Raptor Symposium,13 ม.ค. 2012 - 16 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,2 ม.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508241 ชื่อวิชา Veterinary Immunology,1 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508545 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Immunology,1 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เบทาโกร จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ระบบภูมิคุ้มกันในสุกรและสัตว์ปีก,1 ต.ค. 2012 - 1 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ แหล่งทุน :สวพ,1 พ.ย. 2012 - 1 พ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01501521 ชื่อวิชา Comparative Veterinary Microanatomy,25 ธ.ค. 2012 - 25 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35,2 พ.ค. 2012 - 4 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,4 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Asian Association of Veterinary Anatomists ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 4th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists,24 ต.ค. 2012 - 26 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,4 มิ.ย. 2012 - 5 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508545 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Immunology,1 ธ.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,5 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขยายตัวของสวนยางพาราและการเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดต่อที่นำโดยพาหะในภาคตะวันออกของประเทศไท แหล่งทุน :IDRC/FBLI,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2017
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Differential expression of cellular proteins in response to interferon gamma treatment in PK-15 cell แหล่งทุน :สกว และ สวพ,16 ก.ค. 2012 - 16 ม.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,10 ม.ค. 2012 - 10 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502573 ชื่อวิชา Reproductive Technologies in Animals,15 พ.ย. 2012 - 15 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Large Animals,3 พ.ค. 2012 - 23 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,4 ม.ค. 2012 - 4 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยวเข้วบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 10,2 พ.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Differential expression of cellular proteins in response to interferon gamma treatment in PK-15 cell แหล่งทุน :สกว และ สวพ,16 ก.ค. 2012 - 16 ม.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508551 ชื่อวิชา Integrated Vet. Microbiology & Immunology,2 ก.ค. 2012 - 1 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Differential expression of cellular proteins in response to interferon gamma treatment in PK-15 cell แหล่งทุน :สกว และ สวพ,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,13 ก.พ. 2012 - 20 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,10 ม.ค. 2012 - 10 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,7 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502513 ชื่อวิชา Bovine Production Medicine I,4 ก.ย. 2012 - 11 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,18 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสร้างนิสิตผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2,13 ม.ค. 2012 - 15 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของละมั่งและเนื้อทรายในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asian Society for Zoo and Wildlife Medicine ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Raptor rehabilitation in SE Asia,12 ต.ค. 2012 - 12 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะร่วมกับเซลล์เยื่อหุ้มข้อของแพะชนิดปฐมภูมิ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยวิจัย,1 ส.ค. 2012 - 31 ก.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,21 พ.ค. 2012 - 29 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,12 เม.ย. 2012 - 5 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :GREASE Network : Management of Emerging Risks in Southeast Asia ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Participative Epidemiology : Exploring a range of different approaches to participation in the frame of Vet. Public Health,25 มิ.ย. 2012 - 26 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509563 ชื่อวิชา Parasitic Zoonoses,4 ม.ค. 2012 - 29 ม.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 5
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :เป็นแบบอย่างสำหรับ การปรับปรุงพื้นที่ เพื่อการปล่อยละมั่ง และเนื้อทราย การ ติด ตาม และการดำเนินงานต่างๆ,2 เม.ย. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก บางเขน การใช้ประโยชน์ :ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อในสัตว์ โดยเฉพาะกระต่าย,1 ส.ค. 2012 - 20 ส.ค. 2014
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงพื้นที่ การติดตามกวางป่า เนื้อทราย และละมั่งที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าสลักพระ,30 ก.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การ เลือก จับคู่ ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ที่ศึกษา พันธุกรรม ให้ คงความหลากหลายทางพันธุกรรม,3 เม.ย. 2012 - 3 เม.ย. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การใช้ antibiotic-calcium sulfate bead ในการรักษาสัตว์ป่วยที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ,9 เม.ย. 2012 - 29 เม.ย. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ปห่งประเทสไทย การใช้ประโยชน์ :VPAT NEWS,13 ก.พ. 2012 - 15 มี.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :ถูกนำไปอ้างอิงดังต่อไปนี้ 1. N?jera, F., Hearn, A.J., Ross, J., Nathan, S. and Revuelta, L. 2014. Alterations in selected serum biochemistry values of free-ranging Bornean leopard cats (Prionailurus bengalensis borneoensis) captured by box traps. Veterinary Research Communications. 38(3): 265-269. 2.Fonovich, T.M. 2013. Sudan dyes: Are they dangerous for human health. Drug and Chemical Toxicology. 36(3): 343-352.,2 เม.ย. 2012 - 1 เม.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :รักษาสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์,5 ก.ย. 2012 - 25 ก.ย. 2015