การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2020

120

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

5

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,14 ส.ค. 2020 - 14 ส.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,14 ส.ค. 2020 - 14 ส.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าเชื้อต่อไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิล แหล่งทุน :บริษัท Lanxess Thai Co.,Ltd ,1 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01542691 ชื่อวิชา Advanced Research Methodology in Animal Health and Bio,2 ม.ค. 2020 - 2 ม.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,3 ส.ค. 2020 - 2 ส.ค. 2023
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and Development of Veterinary Biologics Center แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and Development of Veterinary Biologics Center แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าเชื้อต่อไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิล แหล่งทุน :บริษัท Lanxess Thai Co.,Ltd ,20 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,20 ก.ค. 2020 - 19 ก.ค. 2023
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :องค์ความรู้เพื่อการควบคุมป้องกันโรคทิลาเปียเลคไวรัสในปลานิล แหล่งทุน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,22 ก.ค. 2020 - 21 ก.ค. 2022
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าเชื้อต่อไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิล แหล่งทุน :บริษัท Lanxess Thai Co.,Ltd ,1 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :องค์ความรู้เพื่อการควบคุมป้องกันโรคทิลาเปียเลคไวรัสในปลานิล แหล่งทุน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,20 ก.ค. 2020 - 19 ก.ค. 2022
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01542691 ชื่อวิชา Advan.Res.Metho.Animal Health Biomedi.Sci.,6 ม.ค. 2020 - 7 ม.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าเชื้อต่อไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิล แหล่งทุน :Lanxess Thai Co.,Ltd,1 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าเชื้อต่อไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิล แหล่งทุน :บริษัท Lanxess Thai Co.,Ltd ,1 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Investigation of an Adisseo product on coinfection of TiLV and Aeromonas in Red tilapia แหล่งทุน :บริษัท ADISSEO FRANCE S.A.S. ,5 มิ.ย. 2020 - 31 พ.ค. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,6 ม.ค. 2020 - 4 พ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and Development of Veterinary Biologics Center แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,14 ธ.ค. 2020 - 15 มี.ค. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and Development of Veterinary Biologics Center แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,14 ธ.ค. 2020 - 8 มี.ค. 2021

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 8
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ได้ถูกบรรจุในระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 ,18 พ.ค. 2020 - 13 ส.ค. 2020
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 6
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำใสฟาร์ม จำกัด การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อควบคุมป้องกันโรคภายในฟาร์ม,1 ม.ค. 2020 - 31 ส.ค. 2020
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Health Organization (WHO) การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่สำหรับภาครัฐและประชาชนทั่วโลก ,1 พ.ค. 2020 - 14 ส.ค. 2020