การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2018

110

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

55

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 27
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Intensive training course to enhance capacity risk reduction of emerging tilapia lake virus (TiLV) to African tilapia aquaculture kicks off in Kisumu,4 ธ.ค. 2018 - 13 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Emergency Regional Consultation for Prevention and Management of Tilapia Lake Virus (TiLV) in the Asia-Pacific ,2 เม.ย. 2018 - 2 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,3 ธ.ค. 2018 - 30 มี.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันอาหาร และกรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศักยภาพและโอกาสของไทยในการผลิตและแปรรูปแมลง (Edible Insects) เพื่อการค้า,26 พ.ย. 2018 - 26 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Research Center for Protozoan Diseases ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :International Symposium on Strategies for the Control of Protozoan Diseases,12 ก.ค. 2018 - 13 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509571 ชื่อวิชา Biotechnology of Veterinary Parasitology,22 พ.ย. 2018 - 22 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Intensive training course to enhance capacity risk reduction of emerging tilapia lake virus (TiLV) to African tilapia aquaculture kicks off in Kisumu,4 ธ.ค. 2018 - 13 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508545 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Immunology,23 ม.ค. 2018 - 23 ม.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Project inception workshop CGP/RAF/510/MUL: Enhancing capacity/risk reduction of emerging tilapia lake virus (TiLV) to African tilapia aquaculture ,23 ต.ค. 2018 - 24 ต.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในปลานิลภาคสนาม แหล่งทุน :บริษัท Icthyopharma จำกัด,31 พ.ค. 2018 - 31 ส.ค. 2020
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Project inception workshop CGP/RAF/510/MUL: Enhancing capacity/risk reduction of emerging tilapia lake virus (TiLV) to African tilapia aquaculture ,23 ต.ค. 2018 - 24 ต.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525511 ชื่อวิชา Applied Veterinary Pharmacology,5 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบรรจุยาและการปลดปล่อยยาจากวัสดุสังเคราะห์ทางชีวการแพทย์ แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ก.พ. 2018 - 1 ก.พ. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Chiang Mai Veterinary Journal ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The comparison of villous damage at different ages of piglets infected with porcine epidemic diarrhea virus,3 ม.ค. 2018 - 1 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525511 ชื่อวิชา Applied Veterinary Pharmacology,5 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,5 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510512 ชื่อวิชา Vet.Hazar.Subs.& Tox.Waste & Ani.By-prod.Mgt.,8 ม.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Veterinary Integrative Science Journal ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The anatomical study of water monitor (Varanus salvator) skin to apply for leatherwork production,15 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Intensive training course to enhance capacity risk reduction of emerging tilapia lake virus (TiLV) to African tilapia aquaculture kicks off in Kisumu,4 ธ.ค. 2018 - 13 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,3 ธ.ค. 2018 - 4 มี.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ปลานิลและปลานิลแดงที่ปลอดโรคทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,1 ส.ค. 2018 - 31 ก.ค. 2023

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 3
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) การใช้ประโยชน์ :เอกสารทางการของ FAO เรื่อง TILAPIA LAKE VIRUS Expert knowledge elicitation risk assessment,3 ธ.ค. 2018 - 3 ธ.ค. 2018
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลประกอบเอกสารของ FAO เรื่อง TILAPIA LAKE VIRUS Expert knowledge elicitation risk assessment,3 ธ.ค. 2018 - 3 ธ.ค. 2018
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) การใช้ประโยชน์ :เอกสารระดับนโยบาย TILAPIA LAKE VIRUS Expert knowledge elicitation risk assessment,3 ธ.ค. 2018 - 3 ธ.ค. 2018

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการตรวจแอนติบอดีต่อ IgG รวมในสุกรแก่เกษตรกรฟาร์มด้วยชุดตรวจที่พัฒนาขึ้น,1 ม.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เปิดให้บริการการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคติเชื้อพีอีดีด้วยชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นใช้เอง ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในราคาค่าตรวจตัวอย่างถูกกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศ,1 ม.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018