การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2002

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

0

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 3 ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารธรรมชาติเพื่อฆ่าเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง ในเชิงการค้า แหล่งทุน :ทุนวิจัยจากศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาครัฐร่วมเอกชน 2544-2547,1 ต.ค. 2002 - 30 ก.ย. 2004

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด