Conference

Article
ผลของภาวะเครียดต่อลักษณะทางจุลกายวิภาคของผิวหนัง อวัยวะภายในและระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะของปลาดุก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของภาวะเครียดที่มีผลต่อลักษณะทางจุลกายวิภาคของผิวหนังและอวัยวะภายใน และระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะของปลาตะเพียนและปลาดุกในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008