Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเนื้อสาว
Conference
The 9th KKU veterinary Annual conference
Class
ชาติ
Date
11 - 12 มิถุนายน 2008
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเนื้อสาว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502513 ชื่อวิชา Bovine Production Medicine I,21 ก.ค. 2009 - 21 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สัตวแทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การใช้ประโยชน์ :ประชุมวิชาการ,11 มิ.ย. 2008 - 12 มิ.ย. 2008