รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2018

98

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

113

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

121

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

12

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานจัยประเภทรางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2018
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลโครงการวันนักวิจัย ประจำปี 2561 เป็นผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูงในระดับวิทยาเขต ", ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูงในระดับวิทยาเขต ณ วันที่ 15 สิงหาคม 256, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2018
2018 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูง", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร, Aug 15 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา,inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร,inนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์,"การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย", รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง , , กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, Dec 4 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2018 inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์,inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์,inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Application of Multiple Discriminant Analysis (MDA) and Logistic in Prediction of Bankruptcy: Evidence from the Stock Exchange of Thailand", Best Presentation Award, -, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, May 17 2018
2018 inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Sucrose PreDrying Treatment on Quality of Mango", The IRES Excellent Paper Award, , The IRES International Conference , Jul 5 2018
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Mao juice (Antidesma sp.) to preventing Streptococcus spp. in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", รางวัลชมเชย, สาขาประมง, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, Aug 31 2018
2018 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Exposure to household incense smoke is associated with Carotid IntimaMedia Thickness (CIMT) in the central city of Sakon Nakhon province, Thailand", Outstanding Oral Presentation Award, Environmemtal and Occupational health, The 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference (APACPH 2017), Yonsei University, South Korea, Aug 18 2018
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์,inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์,inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The influence of Si/Al ratio in zeolite Y structure for methane and carbon dioxide adsorption", Poster Presentation Award, , Thai Thermoelectric Society, Dec 17 2018