รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2015

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

92

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

109

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2015 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ได้รับรางวัลดี ในการประกาศเกียรติคุณของ ประชาชาติ นพเสนีย์ สิทธิชัย บุญมั่น พุทธพร วิวาจารย์ ธนพร ขจรผล ได้รับรางวัล ดี ", สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2015
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลชมเชย", ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2015
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง ในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , Aug 15 2015
2015 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัย ที่มีค่า Impact Factor สูง", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2015
2015 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนธัญบุรี ประจำปี 2558", , โรงเรียนธัญบุรี, Mar 14 2015
2015 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558", , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Sep 11 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2015 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A comparative study of rice straw and sorghum in fermented total mixed ration on intake, nutrients digestibility, and rumen fermentation of lamb", รางวัลดีเยี่ยมในการนำเสนอแบบบรรยาย, สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jan 27 2015
2015 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์,"Ionassociation Dispersive Liquidliquid Extraction for Determination of Iron", รางวัลยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Nov 29 2015