รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2010

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2010 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553", , สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์,"Effects of Low Temperature on Chilling Injury and Flower Senescence of Five Anthurium Cultivars", การนำเสนองานวิจัยระดับดี, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, May 14 2010
2010 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Electric Energy Generation from Heat Dissipation of Airconditioning System by TE Module", The Best Oral Presentation in Renewable Energy Research, Renewable Energy, The 6th Naresuan Research Annual Conference, Naresuan University, Thailand, Jul 31 2010