รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2000

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2000

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2000

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2000

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2000

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2000

1

Award

รางวัล ปี 2000

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2000 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"SEAMEO-SEARCA Scholarships Award 2002", Information Technology for Natural Resources Management (GIS and Remote Sensing), ศูนย์เซียร์ก้า , Jun 1 2000

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด