รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2020

101

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

107

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

77

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

9

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2020 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบประจำปี 2563", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., Sep 21 2020
2020 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 ", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 , มห่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 26 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2020 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of Fluidized Bed Dryer using Combined Energy", เหรีญทอง ในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020), การเกษตรและอาหาร , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 6 2020
2020 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of Organic Fertilizer Granule Machine", เหรียญเงิน ในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020), การเกษตรและอาหาร , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 6 2020
2020 inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์,inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์,inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์,"Field Monitoring of Load Equivalent Factor for Thai Trucks and Performance of The Department of Highways Road Pavement", รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2564, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Nov 16 2020
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ประสิทธิผลของสมุนไพรพรมมิในการแก้ไขภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัล Silver Award ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.), Oct 27 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด