รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2014

57

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

103

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

11

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556", ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร, Feb 22 2014
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Mentor of MyCOE: Certificate of Appreciation ", Geoinformation Technology (GIS, RS and GPS), AAG, NASA and USAID, Apr 1 2014
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2", การพูดภาษาอังกฤษ, English Language Center of Kasetsart Univ. CSC, Feb 17 2014
2014 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,"ฺOutstanding Paper Award", Biomechanics, The 5th Conference on Mechanical Engineering, Dec 19 2014
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 1 การตีพิมพ์บทความวิจัย ที่มีค่า Impact Factor สูง", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2014
2014 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัล “ตาราอวอร์ด” ปีที่ ๓ รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ", , เสถียรธรรมสถาน จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต , Oct 31 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2014 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The using of organic fertilizer for soil improvement in skeletal soil and increasing sweet corn yield", การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับ ดี, , คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jan 28 2014
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Vetiver Grass Using in Intercropping System on Some Physical and Chemical Properties of Lateritic Soil", รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นจากการประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, , โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน , Jul 22 2014
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Evaluation of District Health System (DHS) Developmentin Areas of The National Health Security Office(NSHO), Regain 8", The best award, Health care, ICPH-GMS , Faculty of Public Health, Khon kean University, Thailand, Nov 7 2014
2014 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Rice Husk Activated Carbon Production: Comparing the efficiency For Dye and Heavy Metal Removal", Best paper Award Oral Presentation, Environmental Technology and Management, The 3rd Annual PSU PHUKET International Conference 2014, Nov 13 2014
2014 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,"Rubber Investigations for a Gastroscopy Training Kit", Best Paper, Biomedical Engineering (BME) , Thai Society of Mechanical Engineers, Dec 19 2014