รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2008

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2008 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"GAMMA SIGMA DELTA ", The Honor Society of Agriculture, University of the Philippines Los Banos: UPLB (Chapter), Jul 4 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2008 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์,"Lightweight Geomaterials for Bridge Approach Utilization on Soft Ground Area", ผลงานดี, สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 29 2008
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Establishing Biodiversity Corridor in the Mangrove Forest in Ranong, Thailand", Best Poster Paper Award , , Philippines Society for the Study of Nature, Inc (PSSN) , May 8 2008