รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2019

110

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

102

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

110

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

11

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 3", ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูงในระดับวิทยาเขตฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2562, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2019
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพพิมพ์ระดับนานาฃาติ ปี 2560", นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพพิมพ์ระดับนานาฃาติ ปี 2560, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019
2019 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019
2019 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน", การพัฒนาต่อยอดผลงานที่เคยได้รับรางวัล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Dec 27 2019
2019 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การพัฒนาเตาเผาถ่านไร้ควัน", นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2019 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์,inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"COLI 2 in 1 Test Kit for detection of coliform bacteria and Escherichia coli in a single test", รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Dec 27 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"THE HYBRID FARM TRUCK INSTALLED WITH A SAFETY SYSTEM", รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo ๒๐๑๙)”, ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Apr 10 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"RICE HUSKING MACHINE PROTOTYPE", รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ภายในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo ๒๐๑๙)”, ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Apr 10 2019
2019 inนายอนุรักษ์ เครือคำ,"TiO2 coated on PVDF membrane for dye wastewater treatment by a photocatalytic membrane", ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงในระดับวิทยาเขต, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2019 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์,inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Carbon Dioxide and Methane Adsorption on Metal Cation Modified Zeolite NaY", Award of Excellent Poster Presentation at the 1oth ICRED, , International Society of Environmental and Rural Development, Feb 15 2019
2019 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"EFFECT OF VETIVER GRASS ON CROP YIELD AND LATERITIC SOIL IMPROVEMENT", Awards of Excellent Poster, , International Society of Environmental and Rural Development, Feb 15 2019
2019 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์,inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์,inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Phytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria L", Best Presentation Award, Best Presentation Award, 10th International Science, Social science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019) 20th-23rd November 2019. Rajamangala University of Technology of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Thailand., Nov 23 2019
2019 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"HEALTH RISK ASSESSMENT OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS EXPOSURE IN PHOTOCOPY SHOPS AT KASETSART UNIVERSITY CHALERMPHRAKIAT SAKON NAKHON PROVINCE CAMPUS", การนำเสนอผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1, Jul 15 2019
2019 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์,inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์,"Numerical Simulation of Heat Transfer Enhancement of a Vertical Helically Coiled Tube Heat Exchanger using Ultrasound", บทความ "ชมเชย", , สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย, Jul 5 2019