รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2016

105

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

148

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

114

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

12

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 10
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, Jan 15 2016
2016 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ASEAN-US Science and Technology 2016", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, USAID, May 18 2016
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูงในระดับวิทยาเขต", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2016
2016 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์,"รางวัลชมเชยการตีพิมพ์บทความวิจัย ที่มีค่า Impact Factor สูง", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2016
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Editorial Board of Journal of Nature Studies", Nature Studies, PSSN, Jul 1 2016
2016 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูง", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร, Aug 15 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"Effects of dietary mao pomace from juice industry supplementation on egg quality and egg grading percentage of laying hens", รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 , โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคีสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, Jun 30 2016
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"Anthocyanin and Thiobarbituric acid in Mao Pomace (Antidesma sp.), Feed Supplemented with Mao Pomace and Laying Hen Eggs", การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น , ด้านพืชอื่นๆ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, Jul 29 2016