รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2011

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

50

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2011 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The effect of naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in piglets", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การร่วมวิจัย ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในประเทศลาวโดยร่วมทีมนักวิจัยจากประเทศลาว ไทย และญี่ปุ่น การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทางอนุกรมวิธานพบมดชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิดในประเทศลาว และ หนึ่งในนั้น คณะนักวิจัยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับ นายภูวดล โดยดี ว่า Aenictus doydeei เพื่อให้นามสกุลโดยดีคงอยู่สืบไปเพื่องานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ", ชื่อมดชนิดใหม่ของโลก (Aenictus doydeei) จากนามสกุล "โดยดี", สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ, Sciencedirect/Weeyawat Jaitrong, Seiki Yamane, Niyom Chanthalangsy (Authors), Sep 3 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด