รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2017

82

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

132

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

151

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

10

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 8
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Outstanding delegate", Science and Technology, Climate Resilient, ASEAN Science Diplomats Assembly, Apr 11 2017
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Editorial Board of The Thailand Natural History Museum Journal", Natural Studies, Natural History Museum, Thailand, Mar 8 2017
2017 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2017
2017 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการดีเด่น", วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร/ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการดีเด่น, Jul 27 2017
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลโครงการวันนักวิจัยประจำปี 2560", รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2017
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยที่สนองพระราชดำริของในหลวง เพื่อการฉลองการครองราชย์ 70 ปี", วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2017
2017 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017
2017 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูง", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2017 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A Cascade Quadruple FlyBoost for High Voltage Appications.", The Excellent Oral presentation for 2017: The 7th International Workshop on Computer Science and Engineering WCSE 2017., Power Electronics, Science and Engineering Institute: SCIEI, Jun 27 2017
2017 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Daily incense use and health effects among ThaiVietnamese community in Sakon Nakhon Province, Thailand", Third Place Award, Global Health Graduate Student Poster Contest , , Association of Pacific Rim University (APRU) 2016 by University of New South Wale, Sydney, Australia., Sep 30 2017