รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2021

108

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2021 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมแก้สิว ฝ้า จากไพล เดย์ครีม และ ไนท์ครีม", รางวัลนวัตรกรรมดีเด่น ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2021
2021 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมแก้สิว ฝ้า จากไพล เดย์ครีม และ ไนท์ครีม", รางวัลผลงานวิจัยด้านสมุนไพรระดับชาติ (กลุ่มนิสิต), วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, Dec 24 2021

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Screening of the Antagonistic Bacillus spp. Isolated from Banana Rhizosphere Soil for the Control of Banana Blood Disease", Best oral presentation, Agriculture - Pest Management Session, 1. Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI) Project 2. The Erasmus + Programme of the European Union, Jan 12 2021