Search Result of "โพรไบโอติก"

About 86 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโยเกิร์ตข้าวกล้องเสริมโพรไบโอติกLactobacillus reuteri KUB-AC5 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ละอองคำ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.ศุภชัย นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345