Search Result of "แอปพลิเคชั่น"

About 55 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The 4th International Conference on Knowledge and Smart Technologies

หัวเรื่อง:แบบจำลองเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับกำรใช้งำนมิเตอร์อัจฉริยะในโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบมิเตอร์ขั้นสูงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

Img

Researcher

นางสาว ชลิตา ชินพันธ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Postharvest, Biotechnology, Plant Analysis

Resume

123