Person Image

  Education

  • ครุศาสตรบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Application LINECausal modelcomplete needs assessmentDisability Support Services CenterDSSeducational administration แบบสอบถามกระดาษhigher educationO-NETonline surveyspaper-pencil surveysschools under BMASelf Help Lifting Padundergraduate studentswell beingกรอบความคิดแบบเติบโตการคิดอย่างมีวิจารณญาณการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการบริหารการศึกษาการประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาชีพการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาการอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการความสนใจในการทำธุรกิจเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพทวิภาคีทวิศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิสิตระดับปริญญาตรีบุคลิกภาพแบบจำลองเชิงสาเหตุแบบสอบถามออนไลน์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแผ่นช่วยลุกด้วยตนเองพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพมาตรฐาน PISA-OECDรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครศูนย์บริการนักศึกษาพิการสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาวะหลักสูตรบูรณาการอุดมศึกษาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน สุขภาวะ สุขภาพจิต สุขภาพกาย นิสิตระดับปริญญาตรี

  Interest

  การวิจัยในชั้นเรียน, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, การประเมินความต้องการจำเป็น

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคาร3
    • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3
    • ห้องห้องม.2 ชั้น 5 อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)