Person Image

  Education

  • ครุศาสตรบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  professional development STEM literacyApplication LINEBack Painboard gameCausal modelclassroom action researchcomplete needs assessmentcounselingCOVID-19Disability Support Services CenterDSSeducational administration แบบสอบถามกระดาษElderly Peoplehigher educationlearning resourcesneeds assesmentO-NETonline surveyspaper-pencil surveysQuality of Liferecreation quality of lifeschools under BMASelf Help Lifting Padundergraduate studentswell beingกรอบความคิดแบบเติบโตการคิดอย่างมีวิจารณญาณการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการบริหารการศึกษาการประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาชีพการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาการอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการความสนใจในการทำธุรกิจคุณภาพชีวิตเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพทวิภาคีทวิศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิสิตระดับปริญญาตรีบอร์ดเกมบุคลิกภาพแบบจำลองเชิงสาเหตุแบบสอบถามออนไลน์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแผ่นช่วยลุกด้วยตนเองพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพมาตรฐาน PISA-OECDรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครศูนย์บริการนักศึกษาพิการสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาวะหลักสูตรบูรณาการอุดมศึกษาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน สุขภาวะ สุขภาพจิต สุขภาพกาย นิสิตระดับปริญญาตรี

  Interest

  การวิจัยในชั้นเรียน, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, การประเมินความต้องการจำเป็น

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคาร3
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3
   • ห้องห้องม.2 ชั้น 5 อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (30)