กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 และมีโครงการย่อย ชื่อ ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้แผนงาน/โครงการ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 (รหัสโครงการ TH 4.0 (2(2.1)60)