Expertise Cloud

Agro-EcotourismAgro-tourismBio-cultural diversityDevelopment of Tourist AttractionsEfficiencyimageKlong Khone Mangrove Conservation Center ประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนKlong Khone Mangrove Conservation Center ประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนLocal Health WisdomMarketing for TourismRiver Basin Communityกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการจัดการความรู้การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสีเขียวการสร้างมูลค่าเพิ่มกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนความหลากหลายทางชีวาภาพชุมชน ภาครัฐ และเอกชนชุมชนลุ่มแม่น้ำธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียว การปรับตัวของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาตรฐานแหล่งทองเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีวัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวศักยภำพพื้นที่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

Interest

วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก