Person Image

  Education

  • วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ปร.ด.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Adaptation dynamicsAgritourism destinationAgro-EcotourismAgro-tourismapplicationBan Sala Din CommunityBio-cultural diversitycreating a tourism imageDevelopment of Tourist AttractionsEfficiencyFabric dyeing from Pak Chong clay seriesimageKhlong Maha SawatKlong Khone Mangrove Conservation Center ประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนKlong Khone Mangrove Conservation Center ประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนLINE ChatbotLocal Health WisdomMarketing for TourismNakhon Ratchasima ProvinceposterRiver Basin Communityกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการจัดการความรู้การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสีเขียวการย้อมผ้าจากชุดดินปากช่องการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวการสร้างมูลค่าเพิ่มกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนความหลากหลายทางชีวาภาพจังหวัดนครราชสีมาชุมชน ภาครัฐ และเอกชนชุมชนลุ่มแม่น้ำธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโปสเตอร์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียว การปรับตัวของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาตรฐานแหล่งทองเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีวัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวศักยภำพพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ลุ่มน้ำ ความมั่นคง ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แอปพลิเคชั่น

  Interest

  วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก