Person Image

  Education

  • การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Agro-tourismBio-cultural diversityCommunity Participationcross-border travellingcultural heritageDevelopment of Tourist Attractionsethnic communityLaotian touristsLocal Health WisdomMarketing for Tourismmedical tourismmedical touristreproduction processRiver Basin Communitytourism products Tourism resourcestourist behaviorการจัดการความรู้การตลาดการท่องเที่ยวการตลาดเชิงประสบการณ์, การตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชน/กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน/กระบวนการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วมความหลากหลายทางชีวาภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนลุ่มแม่น้ำทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่นิเวศวิทยาสังคมแนวทางพัฒนาตลาดริมน้ำปัจจัยพลังอำนาจของชาติ ศาสตร์พระราชา คุณภาพชีวิต ความมั่นคงอย่างยั่งยืน 3 จังหวัดชายแดนใต้ปัญหาการสูบบุหรี่พฤติกรรมการสูบบุหรี่พื้นที่ลุ่มน้ำมาตรฐานแหล่งทองเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีวัฒนธรรม, อัตลักษณ์, กลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นวิถีลุ่มน้ำศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ลุ่มน้ำ ความมั่นคง ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสภาพแวดล้อม พหุมิติ พื้นที่ลุ่มน้ำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสันติสุข ความมั่นคงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำอุตสาหกรรมบริการ

  Interest

  วัฒนธรรม, อัตลักษณ์, กลุ่มชาติพันธุ์, การตลาดเชิงประสบการณ์, การตลาดท่องเที่ยว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)