ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

activitiesAgro-EcotourismAgro-tourismbloggersCommunity participationCOVID-19DecisiondevelopingEfficiencyhotel businessHuman resource developmenthuman resource development (HRD)imageIndustry ServiceInstructional ActivitiesInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob Satisfactionmarketing strategyneedonline mediaParticipationsenior touristsservice businesssuccessSufficiency economicsustainableSustainable TourismThe feedback of the studentTourismtourism businessTourism Development Creative Tourism Community wisdomTourism Industry Managementtourism products tourist behaviorTravellertrust in supervisorsTypes of FoodUniversityกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processกลุ่มชาติพันธุ์การแก้ปัญหาการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมการจัดการธุรกิจการจัดการธุรกิจการบินการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาเกษตรการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวการตลาดการท่องเที่ยวการตลาดของการท่องเที่ยวการตลาดเชิงประสบการณ์, การตลาดท่องเที่ยวการตลาดท่องเที่ยวการตลาดบริการ การตัดสินใจ การท?องเที่ยวเชิงสร?างสรรค?การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนการรับรู้การโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะหมากความคาดหวังความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceคุณภาพบริการเจตนารมณ์ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงทรัพยากรมนุษย์ทะเลบัวแดงธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กแนวทางการพัฒนาประหยัดพลังงานปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัคคุเทศก์โรงเรียนขนาดเล็กลายผ้าเลือกศึกษาต่อวัดโพธิสมภรณ์ศักยภาพสายการบินภายในประเทศสื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมบริการ

Executives


Persons (ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 140 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 96 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)