ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

activitiesAgro-EcotourismAgro-tourismbloggersCommunity participationCOVID-19decisiondevelopingEfficiencyhotel businesshotel elderly’s.HRD’s roleHua Hin BeachHuman Resource Developmenthuman resource development (HRD)imageIndustry ServiceInstructional ActivitiesIntegrated Teachinginternal factorsInternational Business ManagementInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob SatisfactionKeywords: Medical Tourism / Medical Tourism Service /CLMV TouristsKhlong Bang Luang Floating MarketKhlong Maha SawatKlong Khone Mangrove Conservation Center ประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนKlong Khone Mangrove Conservation Center ประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนLaotian touristsLocal Health WisdomMarketing for Tourismmarketing strategiesmarketing strategyneedNew NormalOnline LessonOnline MediaParticipationsenior touristsservice businesssuccessSufficiency economicSustainableSustainable TourismThe feedback of the studenttourismTourism businessกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กการพัฒนาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเกาะหมากเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceคุณภาพบริการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจตนารมณ์ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงทรัพยากรมนุษย์ทะเลบัวแดงทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนักท่องเที่ยวชาวจีนแนวทางการพัฒนาประหยัดพลังงานปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัญหาการสูบบุหรี่ผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้โดยสารสายการบินพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมการสูบบุหรี่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัคคุเทศก์โรงเรียนขนาดเล็กลายผ้าเลือกศึกษาต่อวัดโพธิสมภรณ์วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมศักยภาพสายการบินภายในประเทศสื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมบริการ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 14 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 167 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)