Person Image

  Education

  • การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 8 0 0 0
  2020 กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเทีี่ยวเชิงนิเวศชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีเชื่อมโยงกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2020 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของฝากทางการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชน บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 0 0 0
  2022 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตลุ่มน้ำพื้นที่ปัญหาความมั่นคงหรือแนวโน้มสะท้อนปัญหาความมั่คงระยะยาว ตามแนวลุ่มน้ำไทย มาเลเซีย, ไทย ลาว และ ไทย กัมพูชา ผู้ร่วมวิจัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 0 0 0 0
  2021 การประเมินสภาวะแวดล้อมพหุมิติพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดชายแดนใต้เพื่อความสันติสุขและความมั่นคง ผู้ร่วมวิจัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2 0 0 0
  2021 แนวทางการประยุกต์ใช้ปัจจัยพลังอำนาจของชาติและศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยพุทธ-ชาวไทยมุสลิมและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ผู้ร่วมวิจัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 5 1 0 0 0