Person Image

  Education

  • ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  Agro-tourismBio-cultural diversityCommunity ParticipationDevelopment of Tourist AttractionsKeywords: Medical Tourism / Medical Tourism Service /CLMV TouristsLocal Health WisdomMarketing for TourismRiver Basin CommunityTourism Development Creative Tourism Community wisdomTourism resourcesการจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการคุณค่าเชิงสร้างสรรค์การจัดการทรัพยากรการจัดการประโยชน์เชิงพื้นที่การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชน/กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน/กระบวนการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมการสร้างมูลค่าเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษความหลากหลายทางชีวาภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้จิตวิญญาณแห่งถิ่นที่ชุมชนเดิมบางนางบวชชุมชนลุ่มแม่น้ำชุมชนลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีชุมชนโอรังปันตัยทักษะการปฏิเสธบุหรี่ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ไท-ยวน ลาวครั่งธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMVนิเวศวิทยาสังคมแนวทางพัฒนาตลาดริมน้ำปัจจัยพลังอำนาจของชาติ ศาสตร์พระราชา คุณภาพชีวิต ความมั่นคงอย่างยั่งยืน 3 จังหวัดชายแดนใต้ปัญหาการสูบบุหรี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุพฤติกรรมการท่องเที่ยวพฤติกรรมการสูบบุหรี่พื้นที่ลุ่มน้ำภาพลักษณ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพเชิงการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาตรฐานแหล่งทองเที่ยวมารดกภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีวัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นวิถีลุ่มน้ำศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ลุ่มน้ำ ความมั่นคง ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสภาพแวดล้อม พหุมิติ พื้นที่ลุ่มน้ำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสันติสุข ความมั่นคงสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำอัตลักษณ์ชุมชนอุตสาหกรรมบริการ

  Interest

  -

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)