โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 0 0 0
2020 การจัดการทรัพยากรบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนลุ่มน้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 ประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร: กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 ศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษำ ชุมชนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียวและการปรับตัวของชุมชนเพื่อธำรงคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา อ. คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ รายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2018 กระบวนการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดอุตรดิตถ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การพัฒนาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียวและการปรับตัวของชุมชนเพื่อธำรงคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ต.คลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0