แนวโน้มผลงานของปิยพงศ์

Journal

บทความของปิยพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์, exภาศิริ เขตปิยรัตน์, exวัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์, exอมรรัตน์ ศรีวิโรจน์, exมานะศิลป์ ศรทนงค์, exเชียง เภาชิต, "กระบวนการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดอุตรดิตถ", Journal of International Thai Tourism , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 48-58
Publish Year National Journal 2
2019 inดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1610-1628
2018 inดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์, exจิจุฑา ปานเผือก, exเพชรรัตน์ ฉัตรวุฒิชัย, exสุรเกียรติ์ แซ่เฮ้ง, exอริสรา คุ้มเพนียด, "ประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร: กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 882-896
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610015]