โครงการพัฒนาธนาคารข้อมูลการผลิตข้าวในเขตทุ่งรังสิตโดยใช้แอปพลิเคชั่น Rice เวลา