Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Career Preparation Guidance ActivitiesKey Words: Guidance ActivitiesPerceiving Career Self-EfficacyPerceiving Career Self-Efficacy and Career PreparationPsychology for Teacher Psychology and College StudentSelf-study PackageStudentsการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพการประเมินความพึงพอใจการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์การยกระดับการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวอาชีพคณะศึกษาศาสตร์ครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษครูประจำชั้นคุณภาพและความปลอดภัยจิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรม ทักษะการปรึกษา ครูที่ปรึกษาทักษะการปรึกษาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับอุดมศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTIแบบวัดพัฒนาแบบวัด แรงจูงใจ แรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแท้พุทธศาสตร์โยนิโสมนสิการแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ การปรึกษาแบบกลุ่มวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาวะหลักสูตรแอปพลิเคชัน

  Interest

  จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ , วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคาร3

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)