Person Image

  Education

  • ว.บ.(โทรทัศน์-วิทยุ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • นศ.ด. (นิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  การรับรู?ประโยชน? การรับรู?ความง?าย กลุ?มอ?างอิง ความตั้งใจในการใช?เครือข?ายสังคม ออนไลน? การรับรู้ความเพลิดเพลิน: Social MediaAcceptancePerceived Ease of UsePerceived UsefulnessSatisfactionกลุ่มอ้างอิงการประเมินหลักสูตรการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์การเปิดรับสื่อออนไลน์การเปิดรัับสื่่อประชาสัมพันธ์์ ความพึงพอใจในสื่่อประชาสัมพันธ์์การยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับรู้ความเข้ากันได้การรับรู้ความง่ายการรับรู้ความเสี่ยงการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ภาพลักษณ์การรายงานข่าวการรีวิวการละเมิดสิทธิ์การวิเคราะห์เนื้อหาการวิเคราะห์องค์ประกอบการสนับสนุนทางสังคม แอพพลิเคชั่นไลน์ พฤติกรรมการใช้ ผู้สูงอายุ การสร้างสรรค์รายการเพลงที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศการสื่อสารการสื่อสารภายในองค์กรเกมออนไลน์เกษตรอินทรีย์ข้ข้าราชการกองทัพอากาศขงจื๊อข้้าราชการสำำนัักงานปลััดกระทรวงกลาโหมข่าวภัยพิบัติข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งความเข้ากันได้ความตั้งใจใช้ความตั้งใจซื้อคาเฟ่เครือข่ายสังคมออนไลน์เจนวายเจเนอเรชั่นวายเน็ตฟลิกซ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตสื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพระสงฆ์พฤติกรรมพฤติกรรมการ ป้องกันโรคพฤติกรรมการใชพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมการใช้งานพฤติกรรมการเปิดรับพฤติกรรมผู้บริโภคพ็อดคาสต์ภาพข่าวความรุนแรงมคอ.1 นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียวร้านกาแฟอินทนิลรูปแบบการสื่อสารรูปแบบการสื่อสาร เกมออนไลน์ การซื้อขายแลกเปลี่ยนนอกระบบและพฤติกรรมวาทศาสตร์สถานภาพวิทยานิพนธ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสามพรานโมเดลสารสนเทศศาสตร์สื่อมวลชนญี่ปุ่นสื่อวิทยุโทรทัศน?สื่อสังคมออนไลน์สื่อสารองค์กรสื่อออนไลน์เสพติดสื่อสังคมออนไลน์เสียงสะท้อนและข้อเสนอเชิงนโยบายหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหลงตัวเองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555ห้องสมุดดิิจิทัลอิทธิพลอิทธิพลของสื่อบันเทิงไทยอิทธิพลของสื่อออนไลน์อิทธิพลทางสังคมอินสตาแกรม รีลส์อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)แอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชัน oneDแอปพลิเคชันจีมาเก็ตโกลบอลแอปพลิเคชันเป๋าตังแอพพลิเคชั่นไทยชนะแฮชแท็กร้านอาหาริดิจิทัลเนทีฟ

  Interest

  โทรทัศน์และวิทยุ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2552 - พ.ย. 2556 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)