Search Result of "เซลลูเลส"

About 83 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสโดยใช้ชานอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอนและสารเหนี่ยวนำ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345