การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายซ้ำและการกลายแบบเรียงลำดับของ Trichoderma reesei เพื่อผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร