การตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสจากเพรียงเรือที่พบในป่าชายเลนแถบตะวันออกของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)