การตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสจากเพรียงเรือที่พบในป่าชายเลนแถบตะวันออกของประเทศไทย