การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรำและฟางข้าวด้วยเทคนิค Solid state fermentation เพื่อผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่าย Cladophora glomerata [Sarai-Krai]

Publish Year National Conference 2
2017 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exPetcharee Sengsim, exPattranit Khamtong, exBoonyanut Saetang, "IMPROVEMENT OF CELLULASE PRODUCTION FROM BRAN AND STRAW OF RICE BY Trichoderma viride FOR BIOETHANOL PRODUCTION FROM ALGAE (Cladophora glomerata)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)[The 43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT43), 17 -19 Oct. 2017, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand], 17 - 19 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exPetcharee Sengsim, exนางสาวพัชรี จอมบุญ , exนางสาวมุฑุตา ขลังธรรมเนียม, "CELLULASE PRODUCTION FROM BRAN AND STRAW OF RICE BY Trichoderma viride FOR BIOETHANOL PRODUCTION FROM ALGAE (Cladophora glomerata)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42)[The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 Nov.-2 Dec. 2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand], 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย