การพัฒนาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสแบบผงจากเอนไซม์ของเชื้อรา เพื่อใช้ในกระบวนการ Saccharification สำหรับผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่ายกลุ่ม Macroalgae