การพัฒนาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสแบบผงจากเอนไซม์ของเชื้อรา เพื่อใช้ในกระบวนการ Saccharification สำหรับผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่ายกลุ่ม Macroalgae

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exNatcha Duangchuen, exWorakan Krundawloy , exPanupong Tangjitpanich, "Enhanced enzymatic-hydrolysis of Cladophora glomerata by freeze-drying of cellulase from Trichoderma viridae for bioethanol production", The 24th International Seaweed Symposium (ISS 2023), 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2023, Hobart, Tasmania เครือรัฐออสเตรเลีย