การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเซลลูเลสจากลำไส้ของแมลงสาบสุรินัม Pycnoscelus surinamensis

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerasak Thakernkarnkit, exSurachat Tangpranomkorn, exPakorn Winayanuwattikun, exรศ.ทิฆัมพร ยงวณิชย์, "Cellulase Producing Bacteria from the Digestive Tracts of Surinam Cockroaches, Pycnoscelus surinamensis for the Production of Bioethanol", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย