ความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ของ Trichoderma reesei ที่คัดเลือกจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลาย


แสดงความคิดเห็น

(0)