Search Result of "อาหารไก่เนื้อ"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการพันธุ์พริกซูเปอร์ฮอทให้มีผลผลิตสูงและการใช้เศษเหลือของพริกเป็นอาหารไก่เนื้อ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาในอาหารไก่เนื้อ

ผู้เขียน:Imgขนิษฐา ทองยอดเกรื่อง

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ พารักษา*

กรรมการวิชารอง:ImgNuntavan Bunyapraphatsara

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123