โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย (แหล่งไขมัน แคลเซียมและฟอสฟอรัส)